کدهای تخفیف شما? :

‎تخفیف 15 هزارتومانی برای خرید بالای 100 هزار تومان :
madar100

‎تخفیف 20 هزارتومانی برای خرید بالای 150 هزار تومان :
madar150

‎تخفیف 30 هزارتومانی برای خرید بالای 300 هزار تومان :
madar300

‎تخفیف 40 هزارتومانی برای خرید بالای 400 هزار تومان :
madar400

‎تخفیف 50 هزارتومانی برای خرید بالای 600 هزار تومان :
madar600

‎تخفیف 80 هزارتومانی برای خرید بالای 1 میلیون تومان :
madar1